O-03-2020: “Доставка чрез периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за офис техника, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по две обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: O-03-2020: “Доставка чрез периодични заявки на канцеларски материали и консумативи за офис техника, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по две обособени позиции”
  • № на АОП: 9099050
  • Дата на поръчката: 29.05.2020 г.

Документи
4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП7. Допълнителни споразумения