ПД-04-2020:ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПД-04-2020:ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури"
  • № на АОП: 00743-2020-0004
  • Дата на поръчката: 28.04.2020 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията


6. Доклад на комисията

7. Договори

8. Допълнителни споразумения

9. Допълнителна информация