ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка чрез периодични заявки на Ондансетрон, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка чрез периодични заявки на Ондансетрон, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“
  • № на АОП: Покана
  • Дата на поръчката: 10.04.2020 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията

6. Договор

7. Допълнителни споразумения