О-02-2020 - “Събиране, приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: О-02-2020 - “Събиране, приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани от дейността на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ЕООД, по обособени позиции”
  • № на АОП: 9096753
  • Дата на поръчката: 02.03.2020 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията

6. Договор

7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация