О-05-2019: “Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: О-05-2019: “Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции”
  • № на АОП: 9095096
  • Дата на поръчката: 05.12.2019 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията8. Друга информация