ОП-11-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по пет обособени позиции”

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-11-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по пет обособени позиции”
  • № на АОП: 00743-2019-11
  • Дата на поръчката: 21.11.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания


9. Допълнителна информация