ОП-07-2019: Открита процедура с предмет: „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М.Марков - Варна“ ЕООД, по три обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-07-2019: Открита процедура с предмет: „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М.Марков - Варна“ ЕООД, по три обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2019-0007
  • Дата на поръчката: 09.08.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания
7. Договори


9. Допълнителна информация