ОП-05-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури и общоболнични лекарствени продукти, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по две обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2019: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури и общоболнични лекарствени продукти, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по две обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2019-0005
  • Дата на поръчката: 21.06.2019 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията