ОП-09-2018 Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, общоболнични лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по три обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-09-2018 Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и процедури, общоболнични лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, по три обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2018-0009
  • Дата на поръчката: 11.10.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията9. Допълнителна информация