ОП-01-2018: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване, мониторинг и контрол на радиационни параметри в отделение по лъчелечение към „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-01-2018: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за измерване, мониторинг и контрол на радиационни параметри в отделение по лъчелечение към „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 00743-2018-0001
  • Дата на поръчката: 05.01.2018 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Доклад на комисията


8. Допълнителни споразумения