O-04-2017: „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“

Информация за поръчката

  • Наименование: O-04-2017: „Доставка на газьол за отопление през отоплителен сезон 2018г. – 2019г., за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД“
  • № на АОП: 9071695
  • Дата на поръчката: 19.12.2017 г.

Документи3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП7. Допълнителни споразумения

8. Друга информация