ОП-10-2017: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, включваща три обособени позиции“

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-10-2017: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, включваща три обособени позиции“
  • № на АОП: 00743-2017-0010
  • Дата на поръчката: 17.10.2017 г.

Документи

1. Решение за откриване и Обявление за обществена поръчка


3. Разяснения и отговори на запитвания


9. Допълнителна информация