ОП-05-2015 "Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2015 "Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2015-0005
  • Дата на поръчката: 22.07.2015 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец


3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

12. Информация за гаранциите за изпълнение