ПП-04-2015г. Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД и прилежащ терен към нея

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-04-2015г. Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сграда на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД и прилежащ терен към нея
  • № на АОП: 9043351
  • Дата на поръчката: 01.07.2015 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

5. Договори по и приложения

6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)