ПП-03-2015 „Довършителни строително-ремонтни работи по обект „Промяна предназначение и преустройство на съществуващи „Стол №5 със санитарен блок към него, разположени в сутерена на сградата на ДКЦ IV“ в „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ КЪМ МДОЗС“ и пристройка на подземно помещение-бункер за линеен ускорител“, находящи се в УПИ XVII „за болница“, кв.682,2м.р./бул. “Цар Освободител“ №100/, гр. Варна“

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-03-2015 „Довършителни строително-ремонтни работи по обект „Промяна предназначение и преустройство на съществуващи „Стол №5 със санитарен блок към него, разположени в сутерена на сградата на ДКЦ IV“ в „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ КЪМ МДОЗС“ и пристройка на подземно помещение-бункер за линеен ускорител“, находящи се в УПИ XVII „за болница“, кв.682,2м.р./бул. “Цар Освободител“ №100/, гр. Варна“
  • № на АОП: 9042736
  • Дата на поръчката: 11.06.2015 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

5. Договори по и приложения

6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)