O-02-2016: „Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2016г. – 2017г.“

Информация за поръчката

  • Наименование: O-02-2016: „Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2016г. – 2017г.“
  • № на АОП: 9057645
  • Дата на поръчката: 20.10.2016 г.

Документи

1. Обява


3. Проект на договор

4. Информация за публикувана в профил на купувача обява - удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП

5. Протокол от заседание на комисията

6. Договор

7. Допълнителни споразумения