ПП-02-2015 "Доставка на готова храна по диети за пациентите в стационара на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-02-2015 "Доставка на готова храна по диети за пациентите в стационара на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна” ЕООД"
  • № на АОП: 9041402
  • Дата на поръчката: 04.05.2015 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

5. Договори по и приложения

6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)