ОП-01-2015 : "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-01-2015 : "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2015-0001
  • Дата на поръчката: 21.01.2015 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец

2. Документация за участие и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие


5. Протоколи от заседания на комисията и приложения
9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания