Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: Открита процедура с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2014-0007
  • Дата на поръчката: 28.11.2014 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец

2. Документация за участие и образци

3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)


6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания