ОП-05-2016 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД”

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-05-2016 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД”
  • № на АОП: 00743-2016-0005
  • Дата на поръчката: 13.04.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец


3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

7. Информация за гаранциите за участие

8. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

12. Информация за гаранциите за изпълнение