ОП-04-2016 „Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, включени в ПЛС от февруари 2016г. и медикаменти за които не е сключен договор, след проведена открита процедура, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-04-2016 „Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, включени в ПЛС от февруари 2016г. и медикаменти за които не е сключен договор, след проведена открита процедура, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2016-0004
  • Дата на поръчката: 13.04.2016 г.

Документи3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения

6. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

7. Информация за гаранциите за участие

8. Договори и приложения

9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

12. Информация за гаранциите за изпълнение