ПП-02-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия и консумативи съгласно спецификация, за нуждите на „СБАЛОЗ Д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-02-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия и консумативи съгласно спецификация, за нуждите на „СБАЛОЗ Д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 9050458
  • Дата на поръчката: 17.02.2016 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания6. Информация за извършени плащания

7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)