ОП-03-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, включени в ПЛС от януари 2016г. и медикаменти за които не е сключен договор, след проведена открита процедура, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"

Информация за поръчката

  • Наименование: ОП-03-2016 "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти, включени в ПЛС от януари 2016г. и медикаменти за които не е сключен договор, след проведена открита процедура, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"
  • № на АОП: 00743-2016-0003
  • Дата на поръчката: 02.02.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец


3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)7. Информация за гаранциите за участие


9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)

10. Информация за извършени плащания

11. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

12. Информация за гаранциите за изпълнение