ПП-06-2015г. „Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2015г. – 2016г.“

Информация за поръчката

  • Наименование: ПП-06-2015г. „Доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД през отоплителен сезон 2015г. – 2016г.“
  • № на АОП: 9046448
  • Дата на поръчката: 05.10.2015 г.

Документи

1. Публична покана - по образец


3. Разяснения и отговори на запитвания

4. Протоколи от заседания на комисията и приложения

5. Договори по и приложения


7. Информация за датите и основанията за приключване на договорите

8. Информация за гаранциите за изпълнение (в приложимите случаи)